I. PRIVALOMI DEKLARUOTI DUOMENYS

 

1. Privačius interesus deklaruojantys asmenys privalo deklaruoti:

1.1. Ryšius su juridiniais asmenimis (privačių interesų deklaracijos formos ID001, priedas ID001J, patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau - VTEK) skelbiamos VTEK interneto tinklapyje: www.vtek.lt,) nurodant kitas (nenurodytas Deklaracijos formos tituliniame lape) deklaruojančio asmens pareigas ir (ar) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose bei dalyvavimą juridiniuose asmenyse; taip pat nurodant kitus ryšius su juridiniais asmenimis, galinčius kelti interesų konfliktą.

1.2. Sandorius:

1.2.1. Deklaruojant pirmą kartą - sudarytus deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio per pastaruosius 12 kalendorinių mėnesių iki Deklaracijos pildymo datos bei kitus galiojančius vienašalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė viršija 3000,00 eurų;

1.2.2. Tikslinant pateiktą deklaraciją - per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos deklaruoti vienašalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė viršija 3000,00 eurų;

1.3. Gautas dovanas:

1.3.1. Deklaruojant pirmą kartą - iš juridinių ar fizinių asmenų (išskyrus iš artimų asmenų) deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio gautas dovanas per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių iki Deklaracijos pildymo datos, jeigu dovanų vertė didesnė negu 150,00 eurų;

tikslinant pateiktą Deklaraciją - per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos deklaruoti iš juridinių ar fizinių asmenų (išskyrus iš artimų asmenų) deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio gautas dovanas, jeigu dovanų vertė didesnė negu 150,00 eurų;

1.3.2. Ryšius su fiziniais asmenimis, nurodant duomenis apie deklaruojančio asmens ir (ar) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšius su fiziniais asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas;

1.3.3. Individualią veiklą, vykdomą deklaruojančio asmens, ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

kitus duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, nurodant kitus duomenis ir (ar) aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

 

II . DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TERMINAI

 

2. Privačius interesus deklaruojantys asmenys Deklaracijas privalo pateikti:

2.1. Pirmą kartą - per vieną mėnesį nuo priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos;

2.2. Pasikeitus pateiktoje Deklaracijoje nurodytiems duomenims - per 30 kalendorinių dienų nuo deklaruojamų duomenų pasikeitimo dienos;

2.3. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo).

 

IV. NUSIŠALINIMAS INTERESŲ KONFLIKTO ATVEJAIS

 

3. Deklaruojantys asmenys privalo nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių klausimų ir sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo stadijų (pasitarimas, neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar panašiai) šiais atvejais:

3.1. Kai sprendimai susiję su asmenimis, iš kurių gauna naudos sau ir kitiems asmenims arba su kuriais jį ( ar jo artimą asmenį) sieja sutartiniai ar kiti įsipareigojimai;

3.2. Kai sprendimai susiję su atlyginimo, priedų, priemokų, piniginių išmokų ar pašalpų, atostogų sau skyrimu;

3.3. Kai sprendimai priimami dėl artimiesiems skiriamų pašalpų, piniginių išmokų, dėl artimųjų įdarbinimo toje pačioje įstaigoje, dėl personalo valdymo funkcijų atlikimo jų atžvilgiu (įsakymų dėl papildomo darbo, atostogų skyrimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotes ir kvalifikacijos kėlimo kursus, dėl vienkartinių išmokų išmokėjimo, ar pan.).

 

V. NUSIŠALINIMO TVARKA

 

4. Nusišalinant nuo visų interesų konfliktą sukeliančių klausimų ir sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų privaloma:

4.1. Nedelsiant deklaruoti interesų konfliktą keliančias aplinkybes, užpildant deklaraciją;

4.2. Prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie interesų konfliktą raštu (pvz. teikiamas tarnybinis pranešimas) pranešti tiesioginiam vadovui, o žodžiu - kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims ir nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančiose procedūrose;

4.3. Įsitikinti, ar nusišalinimo faktas yra teisingai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pvz.: protokole, nurodant kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę ir pan.).

5. Rašytinį pranešimą apie nusišalinimą gavęs tiesioginis vadovas arba komisijos pirmininkas apie asmens nusišalinimą informuoja įstaigos vadovą, kuris priima taip pat rašytinį sprendimą dėl asmens nusišalinimo (pvz. tai gali būti rezoliucija ant tarnybinio pranešimo).

_________________________

 

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PSPC PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

 

1. Direktorius.

2. Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams.

3. Vyriausiasis buhalteris.

4. Vyriausiasis slaugos administratorius.

5. Šeimos gydytojas.

6. Gydytojas chirurgas.

7. Gydytojas akušeris-ginekologas.

8. Gydytojas psichiatras.

9. Vaikų ligų gydytojas.

10. Vidaus ligų gydytojas.

11. BPG odontologas.

12. Vedėjas-šeimos gydytojas.

13. Vedėjas-bendrosios praktikos slaugytojas,

14. Viešųjų pirkimų specialistas,

15. Viešųjų pirkimų komisijos nariai.

_________________________

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework