2021-09-29

Kuršėnai

 

 

  1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2002-06-12, Nr. 57-2297) nuostatomis ir pakeitimais; Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2011-05-19, Nr. 60-2877) (toliau – Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos) VšĮ Šiaulių rajono PSPC (toliau – Įstaiga) buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau - KT) nustatymas.
  2. Analizuojant VšĮ Šiaulių rajono PSPC veiklą vertinta turto valdymo ir naudojimo sritis. Sritis pasirinkta vadovaujantis Įstaigos korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos prevencijos priemonių planu. Atliekant KT nustatymą turto valdymo ir naudojimo srityje sąvokos suprantamos: Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės. Turto valdymas – teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį bei ūkinį poveikį. Turto naudojimas – naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turtą Įstaigai perduoda panaudos pagrindu įstatymu ir Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
  3. Atsakinga už korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymą VšĮ Šiaulių rajono PSPC paskirta vyriausioji dokumentų valdymo specialistė Jurgita Šiurkuvienė , VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2020 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-100.  Kontaktiniai duomenys: mob. 8 678 48191, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
  4. Analizuotas vienerių metų laikotarpis (2020-01-01 – 2020-12-31),  vertinant situaciją pagal 2020 metų gruodžio 31 dienai galiojančius teisės aktus, įsakymus, Įstaigos vidaus dokumentus.
  5. Ši veikla vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, kuriuo remiantis nustatyta, kad Šiaulių rajonoPSPC mokamų paslaugų teikimo organizavimo ir kontrolės srityje, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytais kriterijais, priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (1 lentelė).

 

              1 lentelė. VšĮ Šiaulių rajono PSPC turto valdymo ir naudojimo sritis, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytais kriterijais, priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

 

(Adaptuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatyti kriterijai

<... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne*

1.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

1.1.

Įstaigoje / veikloje

Ne

1.2.

Turto valdyme ir naudojime

Ne

2.

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:

2.1.

Įstaigos / veiklos

Ne

2.2.

Turto valdyme ir naudojime

Taip

3.

Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:

3.1.

Įstaigos darbuotojų

Ne

3.2.

Turto valdyme ir naudojime

Taip*

4.

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:

4.1.

Įstaigos veikloje

Ne

4.2.

Turto valdyme ir naudojime

Ne

5.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:

5.1.

Įstaigos veikloje

Ne

5.2.

Turto valdyme ir naudojime

Taip*

6.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:

6.1.

Įstaigos veikloje

Ne

6.2.

Turto valdyme ir naudojime

Ne

7.

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:

7.1.

Kitose įstaigos veiklos srityse

Ne

7.2.

Turto valdyme ir naudojime

Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant mokamų paslaugų teikimo sritį (15 punktas).

 

  1. Siekiant įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje VšĮ Šiaulių rajono PSPC  turto valdymo ir naudojimo srityje, buvo išanalizuoti šie teisės aktai:

6.1. Viešosios įstaigos Šiaulių rajono PSPC  įstatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.  spalio 9 d. įsakymu Nr. A-1362 „Viešosios įstaigos Šiaulių rajono PSPC įstatai“.

6.2. Viešosios įstaigos Šiaulių rajono PSPC Vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos  Įstaigos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-95.

6.3. VšĮ Šiaulių rajono PSPC korupcijos prevencijos 2020 - 2023 metų programa, patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-107.

            6.4. Įstaigos darbuotojų pareiginiai nuostatai:

            6.4.1. Vyriausiojo buhalterio pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2017  m. gruodžio 28 d. įsakymu  Nr. V-157;

            6.4.2. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2018  m. vasario 21 d. įsakymu  Nr. V-16;

            6.4.3. Vyriausiojo ūkio dalies specialisto pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2018  m. gegužės 21 d. įsakymu  Nr. V-39;

            6.4.4. Sandėlininko pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2018  m. gruodžio 27 d. įsakymu  Nr. V-103;

            6.4.5. Maisto prekių sandėlininko pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2020  m. lapkričio 16 d. įsakymu  Nr. V-157;

            6.4.6. Dietisto pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2020  m. lapkričio 16 d. įsakymu  Nr. V-157;

            6.4.7. Virėjo pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2020  m. liepos 7 d. įsakymu  Nr. V-92;

           

           

            6.4.8. Valytojo pareiginiai nuostatai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus  2020  m. liepos 7 d. įsakymu  Nr. V-92;

            6.5. Įstaigos direktoriaus įsakymai, susiję su Įstaigos turto apskaita ir naudojimu:

            6.5.1. 2018 m. lapkričio 27 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-85 „Dėl VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

            6.5.2. 2019 m. birželio 26 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-56 „Dėl VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro apskaitos politikos patvirtinimo“;

            6.5.3. 2018 m. spalio 29 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-79 „Dėl VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“;

            6.5.4. 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašo ir parašų patvirtinimo“;

            6.5.5. 2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-182 „Dėl VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro inventorizacijos“;

            6.5.6. 2020 m. liepos 31 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-103 „Dėl maisto produktų inventorizavimo VšĮ Šiaulių rajono PSPC Socialinės globos padalinyje“;

            6.5.7. Įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos turto apskaitos ir naudojimo tvarkymui.

  1. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai, būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų Šiaulių rajono PSPC darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojas). Todėl įvertinus aukščiau nurodytus teisės aktus konstatuotina, kad nors formaliai pagal du* (1 lentelė) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, VšĮ Šiaulių rajono PSPC turto valdymo ir naudojimo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama administracinėmis priemonėmis (įsakymais, aprašais, nuostatais) veiksmingai organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.
  2. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į VšĮ Šiaulių rajono PSPC korupcijos prevencijos 2020–2023 metų programą, buvo naudojama dokumentų analizė, leidusi nustatyti Šiaulių rajono PSPC veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

            7.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikloje, įskaitant VšĮ Šiaulių rajono PSPC veiklą organizuojant turto valdymą ir naudojimą, nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatyme nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikloje, įskaitant VšĮ Šiaulių rajono PSPC veiklą organizuojant turto valdymą ir naudojimą, nebuvo užfiksuota teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų.

            7.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

VšĮ Šiaulių rajono PSPC vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su Šiaulių rajono PSPC vidaus administravimu.VšĮ Šiaulių rajono PSPC Įstatuose nustatyta, kad Šiaulių rajono PSPC užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Šiaulių rajono PSPC vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.  Šiaulių rajono PSPC (finansinį ir veiklos) auditą atlieka steigėjas Šiaulių rajono savivaldybės darbuotojai ir nepriklausoma audito įmonė. Šiaulių rajono PSPC metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktorius, Sveikatos apsaugos ministerija.

VšĮ Šiaulių rajono PSPC nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų turto valdymo ir naudojimo srityse.

 

 

Kontrolė turto valdymo ir naudojimo  srityje užtikrinama 2 lentelėje nurodytais būdais:

 

 

 

 

2 lentelė.  Kontrolės užtikrinimas Įstaigos turto valdymo ir naudojimo srityje

 

Nr.

Kontrolės forma / priemonės

Taikoma / Netaikoma

Komentaras

1.

 

 

 

Paskirti atsakingi asmenys už Įstaigos ilgalaikio turto valdymą ir naudojimą

Taikoma

Įstaigos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d.  įsakymu Nr. V-102 sudaryta komisija įveda ilgalaikį turtą į apskaitą; materialiai atsakingiems asmenims turtas perduodamas perdavimo-priėmimo aktais; Įstaigos direktoriaus įsakymais 2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-88 ir 2020 m. liepos 31 d. Nr. V-104 sudarytos komisijos nurašo turtą pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti.

 

2.

 

 

Dokumentais įforminta darbuotojų, atsakingų už ilgalaikio turto valdymą ir naudojimą, atsakomybė

Taikoma

Darbuotojų pareiginiuose nuostatuose yra numatyta atsakomybė už materialines vertybes

2019 m. gruodžio 30 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-125 patvirtintas  darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašas

3.

 

 

Patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai

Taikoma

2018 m. kovo 23 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-21 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų patvirtinimo“

4.

 

 

Paskirti atsakingi asmenys už Įstaigos trumpalaikio turto valdymą ir naudojimą

Taikoma

Darbuotojų pareiginiai nuostatai

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikio turto apskaita

Taikoma

Įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos nurašo turtą pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti.

2021 m. sausio 26 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-7 „Dėl komisijos narkotinių vaistinių receptų, medikamentų, medicininių priemonių ir specialiųjų receptų blankų nurašymui sudarymo“.

2021 m. rugsėjo 20 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-88 „Dėl atsargų, ūkinio inventoriaus ir ilgalaikio materialaus turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo komisijos sudarymo“.

 

6.

 

 

 

 

Inventorizacija

Taikoma

2018 m. spalio 29 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-79 „Dėl VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“;

2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-182 „Dėl VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro inventorizacijos“;

2020 m. liepos 31 d. Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-103 „Dėl maisto produktų inventorizavimo VšĮ Šiaulių rajono PSPC Socialinės globos padalinyje“.

            7.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų pažeidimų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

            7.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikla yra organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugas: šeimos medicinos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros,  odontologinės priežiūros, akušerio praktikos, slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose,  ir socialinės globos (ilgalaikė, trumpalaikė)  suaugusiems asmenims su  negalia,  senyvo amžiaus ir senyvo amžiaus su negalia asmenims. VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, licencijų, lengvatų ir kitokių  papildomų teisių ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su turto valdymu ir naudojimu VšĮ Šiaulių rajono PSPC.

            7.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Dėl šio kriterijaus mokamų paslaugų teikimo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau realiai ši tikimybė yra sumažinama administracinėmis priemonėmis (taisyklėmis, procedūromis) veiksmingai organizuojant ir įgyvendinant VšĮ Šiaulių rajono PSPC veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras. VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktorius priima teisės aktus, reglamentuojančius VšĮ Šiaulių rajono PSPC mokamų paslaugų teikimą, vadovaudamasis SAM įsakymais.

            7.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamą laikotarpį VšĮ Šiaulių rajono PSPC savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

Per analizuojamą laikotarpį Šiaulių rajono PSPC organizuojamas ir vykdomas mokamų paslaugų teikimas nebuvo susiję su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu.

             7.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, nebuvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau - STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VšĮ Šiaulių rajono PSPC veikloje, įskaitant Šiaulių rajono PSPC mokamų paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo sritį. STT anksčiau nebuvo Šiaulių rajono PSPC pateikusi rekomendacijų ir pasiūlymų.

                  8. Išvada.

Atlikus VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro turto valdymo ir naudojimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą pagal Korupcijos prevencijos įstatyme pateiktus korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijus, korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

 

_______________   

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework