I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su viešajame sektoriuje dirbančio asmens pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kurias gali gauti deklaruojantys asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – Darbuotojai), perdavimo, vertinimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarką. Asmeninės ir kitos dovanos, kurios gaunamos ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepatenka į šio Tvarkos aprašo reguliavimo sritį.
 2. Dovanos suprantamos taip, kaip jų samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.
 3. Pagal šį Tvarkos aprašą registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su dirbančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos, kurių vertė yra didesnė nei 150 eurų.
 4. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto apskaitą, nurašymą, saugojimą, vertės nustatymą ir VTEK Rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.

 

II SKYRIUS

DOVANŲ PERDAVIMAS ĮSTAIGAI

 

 1. Darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 eurų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. informuoja įstaigos direktorių, o jam nesant, už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam darbuotojui ir jam perduoda šią dovaną. Jei dovaną gauna įstaigos direktorius, jis ją perduoda už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam darbuotojui. Jeigu Darbuotojas gautos dovanos, kurios vertė galimai viršija 150 eurų, neturi galimybių perduoti per nustatytą terminą dėl komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe atvejo, jis apie gautą dovaną informuoja įstaigos direktorių ir perduoda jam dovaną per 5 darbo dienas nuo komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.
 2. Pagal šį Tvarkos aprašą tai, kas perduodama Darbuotojui, kai tai susiję su jo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatų, yra neteisėtas atlygis. Jeigu Darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį priimti. Apie tokius atvejus Darbuotojas privalo informuoti įstaigos direktorių ir STT.

 

III SKYRIUS

DOVANŲ ĮVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

 1. Įstaigos direktorius arba už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas darbuotojas, iš Darbuotojo gavęs informaciją apie jo gautą dovaną, inicijuoja dovanos vertinimą.
 2. Nustačius dovanos vertę, dovana yra užregistruojama užpildant Dovanos vertinimo aktą (1 priedas), kuris užregistruojamas ir saugomas su įstaigos dokumentacija. Visi asmenys, dalyvavę vertinant dovaną, pasirašo ar kitaip patvirtina Dovanos vertinimo aktą ir, jeigu būtina, įrašo komentarus.
 3. Jeigu dovanos vertė yra akivaizdi, ją galima nustatyti iš tiesiogiai nurodytos kainos (pavyzdžiui, kainos žymos, priklijuotos etiketės ar pan.), tokiu atveju dovanos vertinimas neatliekamas, o darbuotojas, sudarydamas Dovanos vertinimo aktą, pastabose pažymi, kokiu būdu buvo nustatyta vertė.
 4. Kiekviena dovana vertinama pagal informavimo eiliškumą individualiai. Kai Dovaną sudaro keletas skirtingų daiktų, jų vertė yra sumuojama ir į Dovanos vertinimo aktą įrašoma bendra Dovanos vertė.
 5. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad dovanos vertė neviršija 150 eurų, tokia dovana į apskaitą netraukiama.
 6. Įstaigos direktorius arba už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas darbuotojas gali pareikalauti Darbuotojo pateikti dovaną vertinti, jeigu kyla įtarimų, kad jos vertė didesnė nei 150 eurų, arba gauta daugiau dovanų, nei pateikta vertinti, ir pan.
 7. Dovana, kurios vertė didesnė nei 150 eurų, yra laikoma įstaigos nuosavybe. Informacija apie Įstaigos užregistruotas dovanas skelbiama viešai Įstaigos interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

DOVANŲ EKSPONAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

 1. Dovana, kurios vertė viršija 150 eurų:
 2. naudojama bendroms Įstaigos reikmėms, jei tai atitinka dovanos paskirtį, ir tai pažymima Dovanos vertinimo akto pastabų skiltyje;
 3. gali būti eksponuojama laikant visiems Įstaigos darbuotojams laisvai prieinamoje ir matomoje vietoje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

 

 

VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus

2021 m. gruodžio 31 d.

įsakymo Nr. V-142

priedas

 

 

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

 

20__ m. ________ ____ d.

(data)

 

 

Eil. Nr.

Dovanos pavadinimas ir apibūdinimas

Dovaną perdavusios įstaigos ar įmonės darbuotojo vardas ir pavardė

Dovaną gavęs asmuo

Įteikimo data

Įteikimo vieta

Įteikimo aplinkybės

Kiekis

Vertė

Pastabos

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework