VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - SPĮ) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų (toliau - Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, įtvirtina VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro registravimo asmens duomenų valdytojų tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos remiantis:
2.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau - ADTAĮ); 2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl

duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo ir registruotų duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu „Dėl asmens duomenų valdytojų valstybės registro reorganizavimo, registro nuostatų ir asmens duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tvarkos patvirtinimo“;

2.6. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1 T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

2.7. kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti ADTAĮ taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų tvarkymo reikalavimams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams.

4. Šios Taisyklės taikomos tvarkant Duomenų subjekto duomenis automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles, kartotekas, bylas, sąvadus ir kita. Šios Taisyklės taip pat nustato VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis.

5. Šių Taisyklių reikalavimai privalomi visiems VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras darbuotojams (toliau - Darbuotojai) , kurie tvarko VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Šių Taisyklių taip pat privalo laikytis duomenų tvarkytojai, kurie teikdami VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro duomenų tvarkymo paslaugas, sužino ir tvarko asmens duomenis.

6. Duomenų valdytojas – VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įmonės kodas 175874865, J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai, LT-81183 Šiaulių r.

7. Duomenų valdytojas pasitelkia duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenims.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

8. Tvarkant asmens duomenis laikomasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:

8.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

8.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

8.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

8.4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

8.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 8.6. asmens duomenys tvarkomi pagal ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą

reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

9. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant Asmens duomenis.

10. Už Duomenų subjektų duomenų atnaujinimą padaliniuose, kuriuose renkami ir tvarkomi Duomenų subjekto duomenys, atsako padalinių vadovai.

III SKYRIUS
DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

11. Duomenų valdytojas VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įmonės kodas 175874865. Duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, vykdo funkcijas, numatytas VšĮ Šiaulių rajono PSPC informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, patvirtintų VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-65, (toliau - Nuostatai) 7 ir 8 punktais.

Duomenų valdytojas turi šias teises:
11.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą; 11.2. paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį;
11.3. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;
12. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:
12.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi ADTAĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens

duomenų tvarkymą;
12.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises ADTAĮ ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka; 12.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines asmens

duomenų saugumo priemones;
12.4. tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
12.5. vertinti poveikį duomenų apsaugai;
12.6. konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
12.7. skirti duomenų apsaugos pareigūną;
12.8. pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą;
13. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:
13.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo užtikrinimui; 13.2. teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir duomenų tvarkytojams asmens duomenų

tvarkymo tikslais;
13.3. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;

13.4. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

14. Duomenų tvarkytojas VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įmonės kodas 175874865 turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenų tvarkymo sutartyje.

15. Duomenų tvarkytojas turi šias teises:

15.1. teikti duomenų valdytojui pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo techninių ir programinių priemonių gerinimo;

15.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra įgaliotas duomenų valdytojo;
16. Duomenų tvarkytojas turi šias pareigas:
16.1. įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas

asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti;

16.2. supažindinti naujai priimtus darbuotojus su Taisyklėmis;

16.3. užtikrinti, kad prieiga prie asmens duomenų būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims;

16.4. užtikrinti, kad asmens duomenys būtu saugomi Taisyklėse nustatytais terminais;

16.5. kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis, ADTAI ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

16.6. saugoti asmens duomenų paslaptį, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigoje, tiek už jos ribų;

16.7. tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
16.8. padėti duomenų valdytojui užtikrinti jam numatytas prievoles; 16.9. skirti duomenų apsaugos pareigūną;
16.10. pranešti duomenų valdytojui apie duomenų saugumo pažeidimą; 17. Duomenų tvarkytojas atlieka šias funkcijas:
17.1. įgyvendina asmens duomenų saugumo priemones;
17.2. tvarko asmens duomenis pagal Duomenų valdytojo nurodymus.

IV SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

18. Duomenų subjektai turi teisę:
18.1. žinoti (būti informuoti) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
18.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Biurui arba duomenų tvarkytojui

asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją.

18.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus

saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant ̨̨

įstatymų nuostatų;
18.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.

19. SPĮ padaliniai, kuriuose renkami ir tvarkomi Duomenų subjekto duomenys, privalo:

19.1. sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti aukščiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;

19.2. suteikti duomenų subjektui, kurio Asmens duomenis renka tiesiogiai iš jo, šią ̨

informaciją (išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):
19.2.1. savo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;
19.2.2. kokiais tikslais tvarkomi Duomenų subjekto Asmens duomenys;
19.2.3. kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami Duomenų subjekto

Asmens duomenys, kokius savo Asmens duomenis Duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas Duomenų tvarkymas nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių;

19.2.4. Duomenų subjekto gyvenamosios vietos adresu raštu (siunčiant registruotu paštu) informuoti Duomenų subjektą apie Asmens duomenų gavimą (išskyrus 15.2. punkte numatytą atvejį, kai duomenys tiesiogiai gaunami iš Duomenų subjekto) pradedant tvarkyti Asmens duomenis, taip pat informuoti Duomenų subjektą apie ketinamus teikti duomenis tretiesiems asmenims ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. Abiem atvejais SPĮ suteikia šią informaciją (išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):

19.2.4.1. savo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;
19.2.4.2. kokiais tikslais tvarkomi ir ketinami tvarkyti Duomenų subjekto Asmens duomenys;

19.2.4.3. kitą papildomą informaciją (iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto Asmens duomenys renkami ar ketinami rinkti; kam ir kokiais tikslais teikiami Duomenų subjekto Asmens duomenys; apie Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas Duomenų tvarkymas nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių;

19.2.4.4. užtikrinti, kad visa reikalinga informacija Duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

20. Duomenų subjektas, pateikęs SPĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

21. Gavęs paklausimą iš Duomenų subjekto dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, SPĮ direktorius arba jo įgaliotas asmuo, gavęs teikimą iš SPĮ padalinių vadovų, kurių veikloje tvarkomi Asmens duomenys, atsako Duomenų subjektui, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia jam prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu duomenis SPĮ pateikia raštu.

22. Gavęs Duomenų subjekto kreipimąsi dėl jo Asmens duomenų neteisingumo, neišsamumo, netikslumo, SPĮ nedelsdamas patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (toliau - Rašytinis prašymas), patikrinus/įsitikinus Duomenų subjekto tapatybę ir Asmens duomenis patvirtinančių dokumentų (toliau – Asmens dokumentai) atitiktį/atitiktimi teisės aktų reikalavimams, nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis arba sustabdo tokių Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą; taip pat, gavęs Duomenų subjekto kreipimąsi dėl jo Duomenų tvarkymo neteisėtumo, nesąžiningumo, SPĮ nedelsdamas patikrina Duomenų tvarkymo teisėtumą, nesąžiningumą ir, gavus Rašytinį prašymą, patikrinus/įsitikinus asmens dokumentų atitiktį/atitiktimi teisės aktų reikalavimams, nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus Asmens duomenis ar sustabdo tokių Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Abiem Duomenų subjekto kreipimosi atvejais, SPĮ nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo Rašytiniu prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar Duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

23. Duomenų subjekto Rašytiniu prašymu sustabdžius jo Duomenų tvarkymo veiksmus, SPĮ Asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo juos tol kol bus ištaisyti ar sunaikinti (Duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kitus tvarkymo veiksmus SPĮ atlieka tik:

23.1. turėdamas tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

23.2. jei Duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo Asmens duomenis;

23.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

24. SPĮ padalinys, kuris tvarko Asmens duomenis, privalo nedelsdamas informuoti duomenų gavėjus apie Duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus Asmens duomenis, sustabdytus Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio Duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

25. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys įgyvendinama tuo atveju, kai Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 5 ir (ar) 6 punktais; ši teisė yra įgyvendinama prieš atliekant Duomenų tvarkymo veiksmus: SPĮ, įgyvendindamas šių Taisyklių 15.2.4. punkte nurodytą pareigą, per 3 darbo dienas nuo Asmens duomenų gavimo ar ketinimo juos teikti tretiesiems asmenims, be minėtame punkte nurodytos informacijos, kartu informuoja Duomenų subjektą ir apie jo teisę išreikšti savo nesutikimą per 3 darbo dienas nuo Duomenų valdytojo atsiųsto rašto gavimo dienos.

Duomenų subjektas, įgyvendindamas savo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, pateikia (asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis) SPĮ rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo. Jeigu Duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, SPĮ nedelsdamas nutraukia Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus. Duomenų subjekto prašymu SPĮ praneša Duomenų subjektui apie jo Duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti Duomenų tvarkymo veiksmus. SPĮ, per šiame punkte nurodytą terminą negavęs Duomenų subjekto rašytinio pranešimo apie nesutikimą dėl jo Duomenų tvarkymo, atlieka jų tvarkymo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti per atstovą (atstovą pagal įstatymą arba atstovą pagal pavedimą). Atstovai pagal pavedimą, veikdami Duomenų subjekto vardu, privalo SPĮ pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Šis atstovavimas įforminamas teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Nepilnamečiam Duomenų subjektui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.

28. SPĮ visą rašytinę ir žodinę informaciją pateikia valstybine kalba. Rašytinė informacija Duomenų subjektui, išskyrus perduodamą tiesiogiai, pateikiama registruotu paštu.

V SKYRIUS
ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

29. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės turi užtikrinti trečiąjį automatiniu būdu tvarkomu asmens duomenų saugumo lygį.

30. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo turi būti taikomos tokios infrastruktūrinės, administracinės ir telekomunikacinės (elektroninės) priemonės:

30.1. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus įsakymu paskiriamas duomenų valdymo įgaliotinis ir informacinės sistemos administratorius;

30.2. tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, informacinių sistemų priežiūra, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas ir kitų informacinių technologijų priemonių saugumo užtikrinimas: už priemonės įgyvendinimą ir priežiūrą atsako IT specialistas;

30.3. griežtas priešgaisrinės apsaugos tarnybos nustatytų normų laikymasis: už priemonės įgyvendinimą ir priežiūrą atsako energetikas, elektrikas.

30.4. tinkamas darbo organizavimas ir kitos administracinės priemonės: už priemonės įgyvendinimą ir priežiūrą atsako darbuotojas, atsakingas už personalo dokumentų valdymą.

31. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti Bendruosiuose reikalavimuose organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintuose VDAI direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-12 (1.12), ir Asmens

duomenų, tvarkomų sveikatos priežiūros įstaigose, saugumo užtikrinimo gairėse numatytas saugumo priemones.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJO PASITELKIMAS

32. Tais atvejais, kai VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įgalioja Duomenų tvarkytoją atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tarp VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir Duomenų tvarkytojo turi būti sudaroma rašytinė asmens duomenų tvarkymo sutartis.

33. Sprendimą perduoti Duomenų subjekto duomenų tvarkymą asmens duomenų tvarkytojui atitinkamo VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras vadovas.

34. Teikimą pasitelkti Duomenų tvarkytoją vykdžiusio VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras vadovas privalo parinkti tokį Duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

35. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, sutartyje įgaliodama Duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, nurodo, kokius asmens duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti duomenų tvarkytojas duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai, kurie tvarko Duomenų subjekto duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Duomenų subjekto duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami duomenų tvarkymo sutartį, nebent tokia informacija butų vieša pagal galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.

VII SKYRIUS
SPĮ REGISTRAVIMAS ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJU

36. Kai VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras automatiniu būdu ketina tvarkyti naujus asmens duomenis nauju tikslu, VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įsakymu paskirtas Darbuotojas teisės aktu nustatyta tvarka pateikia Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pranešimą dėl duomenų tvarkymo arba pranešimą dėl išankstinės patikros.

37. Pranešimą dėl duomenų tvarkymo arba pranešimą dėl išankstinės patikros pateikęs VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras darbuotojas yra atsakingas už papildomos informacijos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimą ir kitų reikalingų veiksmų atlikimą, siekiant, kad VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras butų įregistruotas asmens duomenų valdytojų asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

VIII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

38. Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie asmens duomenų teisę, pastebėję duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), turi informuoti duomenų valdytojo vadovą ar paskirtą atsakingą asmenį.

39. Įvertinus duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.

IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

40. Duomenų teikimas tretiems asmenims:

40.1. neįgaliotų trečiųjų asmenų elektroninius ar kitokia forma (išskyrus telefonu) pateiktus prašymus suteikti jiems informaciją apie Duomenų subjektus turi būti atsakoma tik jeigu Rašytiniame prašyme yra nurodytas Duomenų subjekto duomenų naudojimo tikslas, tinkamas teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti Duomenų subjektų duomenų apimtis. Informacija (asmens duomenys) apie pacientą telefonu neteikiama.

40.2. Vienkartinio duomenų teikimo atveju VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, teikdama asmens duomenis pagal duomenų gavėjo rašytinį prašymą, prioritetą teikia duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.

41. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens duomenys) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:

41.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas Duomenų subjektas) arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

41.2. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Darbuotojai, kurie yra įgalioti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse. Darbuotojai pažeidę Taisykles ir (ar) ADTAĮ atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami patalpinus Taisykles įstaigos internetiniame puslapyje www.siauliurpspc.lt. skiltyje „Darbuotojams - Organizaciniai dokumentai“. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas asmuo, susijęs su personalo dokumentų valdymu.

44. SPĮ užtikrina darbuotojų, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, mokymus.

45. Taisyklės nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 turi būti peržiūrimos ir tikslinamos pagal Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas ir atitinkamai pasikeitusių kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktų nuostatas.

46. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įsakymu paskirtas SPĮ duomenų valdymo įgaliotinis, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą.

47. Šias Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.

_________________________

page7image588500496

PATVIRTINTA
VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. V-37

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRIVATUMO POLITIKA

Vadovaujantis ES reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomens ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, informuojame, kad VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 175874865, adresas J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai, LT-81183 Šiaulių r., tel. +370 41 582954, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tvarko Jūsų asmens duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas, kontaktiniai telefono numeriai, duomenys apie šeimos narius, el. pašto adresas - yra tvarkomi užtikrinant sveikatos paslaugų teikimą. Duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų arba iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešai prieinamų registrų, valstybės ar savivaldybės institucijų.

Duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti, mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis duomenų valdytojo vardu.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Jūs turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kaip tai numato Reglamentas.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework